OSNOVNE INFORMACIJE O ZAKUPU

UGOVOR O ZAKUPU STANA

Ugovor o zakupu zaključuju zakupodavac sa jedne strane i zakupac sa druge strane, kojim ugovorom zakupodavac predaje određenu stvar zakupcu, a zakupac mu za to plaća zakupninu, te nakon ugovorenog perioda zakupa vraća stvar zakupodavcu.

Bitni elementi ugovora o zakupu su :

 • stvar koja se daje u zakup
 • zakupnina koja se plaća na ime zakupa

 

Zakupodavac ima obavezu da :

 • preda stvar zakupcu
 • održava stvar u ispravnom stanju
 • odgovara za materijalne nedostatke stvari

/mane koje ometaju redovno korišćenje te stvari/

 • odgovara za pravne nedostatke stvari

/pravo nekog trećeg lica na stvari/

 

Zakupac ima obavezu da :

 • koristi stvar sa pažnjom dobrog domaćina
 • održava stvar
 • vrši popravke koje nastaju usled redovnog korišćenja stvari
 • plaća zakupodavcu zakupninu
 • vrati zakupljenu stvar u stanju u kojem je istu primio

 

POREZ NA PRIHOD OSTVAREN OD ZAKUPA STANA, SOBE …

Zakupodavac koji izdaje u zakup nepokretnost obveznik je poreza na prihod od nepokretnosti.

Prihod od nepokretnosti je zakupnina koju zakupodavac ostvaruje po osnovu ugovora o zakupu.

 

Porez na prihod od nepokretnosti iznosi 20%.

 

Osnovica poreza

Prihod koji ostvari zakupodavac umanjuje se za 25% na ime normiranih trošova koje ima zakupodavac, pa je osnovica za obračun poreza na nepokretnost :

 • bruto prihod umanjen za 25%

 

Ukoliko se radi o stanovima, sobama i sl. koje se daju u zakup turistima, a kod kojih se plaća boravišna taksa, bruto prihod zakupodavca se uamnjuje za 50% na ime normiranih troškova, pa je osnovica za obračun poreza na prihod od nepokretnost :

 • bruto prihod umanjen za 50%

Imate pitanja o iznajmljivanju stana?

Call Now Button