POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

Kapitalni dobitak je razlika izmedju prodajne I nabavne cene kod prenosa stvarnih prava na nepokretnosti. Obveznik poreza na kapitalni dobitak je svako lice /fizičko lice, preduzetni/, koje je izvršilo prenos stvarnih prava na nepokretnosti. Porez na kapitalni dobitak iznosi 15%.


OSNOVNE INFORMACIJE O ZAKUPU

UGOVOR O ZAKUPU STANA Ugovor o zakupu zaključuju zakupodavac sa jedne strane I zakupac sa druge strane, kojim ugovorom zakupodavac predaje odredjenu stvar zakupcu, a zakupac mu za to plaća zakupninu, te nakon ugovorenog perioda zakupa vraća stvar zakupodavcu. Bitni


OSNOVNE INFORMACIJE O KUPOPRODAJI

PROMET NEPOKRETNOSTI Promet nepokretnosti regulisan je Zakonom o prometu nepokretnosti. Nepokretnosti jesu: – zemljišta – zgrade – posebni delovi zgrada : stanovi I poslovne prostorije – garaže i garažna mesta Promet nepokretnosti je prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom,